Autoliquidació impost increment valor terrenys naturalesa urbana
1 - Introducció dades càlcul

Introducció de les dades per calcular l'import d'una plusvalua.

Amb la lupa podeu obtenir la referencia cadastral a partir del número d'un rebut de l'IBI.
En cas d'adquirir per herència sempre data de defunció.
Dades de la venda

Preus reals de la venta pel nou mètode de càlcul

Dades de pagament

La data de càlcul s'utilitza per a la realització de simulacions. En cas de continuar amb l'autoliquidació es considerarà la data actual.