Autoliquidació impost increment valor terrenys naturalesa urbana
1 - Introducció dades càlcul

Introducció de les dades per calcular l'import d'una plusvalua.

Amb la lupa podeu obtenir la referencia cadastral a partir del número d'un rebut de l'IBI.
Dades de la venda

Preus reals de la venta pel nou mètode de càlcul

Dades de pagament

La data de càlcul s'utilitza per a la realització de simulacions. En cas de continuar amb l'autoliquidació es considerarà la data actual.